Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daň zaplatiť.

Daňovník si môže lehotu na jeho podanie predĺžiť na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, najviac o tri celé kalendárne mesiace, resp. ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov. V oznámení daňovník uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná. Ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, uvedie v oznámení aj túto skutočnosť.

Lehota na podanie daňového priznania sa na základe oznámenia nepredlžuje, ak je daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v konkurze alebo likvidácii môže požiadať správcu dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania o predĺženie tejto lehoty. Správca dane môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.


Žiadne reakcie na "Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania"