Použitie súkromnej platobnej karty zamestnanca na nákup tovarov a služieb pre spoločnosť

Otázka použitia súkromnej karty zamestnanca, spoločníka alebo konateľa spoločnosti pri nákupe tovarov a služieb pre spoločnosť je často diskutovaná téma.

V bežných situáciách by spoločnosť mala poskytnúť zamestnancovi dostatok finančných prostriedkov v hotovosti alebo prostredníctvom firemnej platobnej karty.

V ojedinelých prípadoch, kedy zamestnanec nemá dostatok financií na kúpu tovarov alebo služieb a na ich nákup použije súkromnú platobnú kartu, mu môže spoločnosť tieto nákupy preplatiť. Musí byť ale preukázateľné, že tovary alebo služby v skutočnosti kupuje spoločnosť.

Pokiaľ spoločnosť dostatočne preukáže, že vo výnimočnom prípade uhradil zamestnanec kúpu tovarov alebo služieb zo svojho súkromného účtu, pričom budú splnené podmienky uvedené v § 49-51 Zákona o DPH, má nárok na odpočítanie DPH.

Aby však spoločnosť mohla odpočítať DPH, musí byť zrejmé, že tovar alebo službu kúpila spoločnosť a nie súkromná osoba a vzhľadom na charakter tovarov a služieb musí byť preukázaná bezprostredná súvislosť nákupov (prijatých plnení) s podnikateľskou činnosťou spoločnosti (plnenia na výstupe).

Rovnako musí byť aj zrejmý interný postup spoločnosti (vnútropodniková smernica) v prípadoch, ak nákupom spoločnosť poverí inú osobu (zamestnanec, konateľ, spoločník), ktorá platbu uhradí zo svojho súkromného účtu. Zároveň predmetný doklad nesmie byť predmetom vyúčtovania cestovných náhrad.


Žiadne reakcie na "Použitie súkromnej platobnej karty zamestnanca na nákup tovarov a služieb pre spoločnosť"