Odloženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 do 30.6.2016

Daňové priznanie k dani z príjmov podáva daňovník do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, tzn. za rok 2015 do 31.3.2016.

Ak daňovník z nejakého dôvodu nemôže podať daňové priznanie do tohto termínu, môže si svoju povinnosť podať daňové priznanie odložiť o tri kalendárne mesiace, tzn. do 30.6.2016.

Ak sú súčasťou príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraniční, daňovník si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o šesť kalendárnych mesiacov, tzn. do 30.9.2016.

Svoje rozhodnutie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí daňovník oznámiť svojmu správcovi dane (príslušnému Daňovému úradu) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, tzn. do 31.3.2016.

Toto oznámenie môže podať daňovník elektronicky alebo písomne v papierovej forme (doporučene prostredníctvom pošty alebo kuriérskej spoločnosti, osobným doručením do podateľne Daňového úradu).

V oznámení nemusí uvádzať dôvod, kvôli ktorému sa rozhodol lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť.

Dôvod uvádza len v prípade predĺženia lehoty z dôvodu poberania zdaniteľných príjmov zo zahraničia.

Janko Hraško s.r.o. – predĺženie lehoty na podanie DP PO do 30.6.2016

Janko Hraško – predĺženie lehoty na podanie DP FO do 30.6.2016


Žiadne reakcie na "Odloženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 do 30.6.2016"