Odloženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 do 30.6.2016

Daňové priznanie k dani z príjmov podáva daňovník do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, tzn. za rok 2015 do 31.3.2016. Ak daňovník z nejakého dôvodu nemôže podať daňové priznanie do tohto termínu, môže si svoju povinnosť podať daňové priznanie odložiť o tri kalendárne mesiace, tzn. do 30.6.2016. Ak sú súčasťou príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraniční, daňovník si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o šesť kalendárnych mesiacov, tzn. do ...

Viac...


Úľava na odvodoch pri dohode o brigádnickej práci študentov

Študent má možnosť úľavy na odvodoch pri dohode o brigádnickej práci študentov. Študent nie je dôchodkovo poistený (neplatí poistné), ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahol 200 eur. Úľava na odvodoch však nie je automatická a študent musí uplatňovanie výnimky písomne oznámiť zamestnávateľovi. O výnimku žiada u zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Študent informuje zamestnávateľa písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej ...

Viac...


Do 15.2.2016 môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane

Každý zamestnanec s príjmami zo závislej činnosti (§5 ZDP), ktorého príjem za rok 2015 presiahol výšku 1901,67 EUR, si musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť a to podaním daňového priznania k dani z príjmov FO alebo požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Ak sa zamestnanec rozhodne, že požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, musí tak urobiť do 15.2.2016. Do tohto termínu je povinný k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania predložiť všetky dokumenty, ktoré sú ...

Viac...


Ktoré výdavky ovplyvnia základ dane až po zaplatení?

Novela Zákona o dani z príjmov (595/2003 Z.z.) účinná od 1.1.2015 rozšírila okruh výdavkov, ktoré ovplyvnia základ dane (znížia zisk, alebo zvýšia stratu) až po zaplatení. Medzi tie najčastejšie patria napr.: Nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku (napr. nájomné za priestory alebo automobily) uhrádzané fyzickej aj právnickej osobe. Nájomné uhradené fyzickej osobe najviac do výšky za príslušné zdaňovacie obdobie (napr. 1.1.2015 uhradené nájomné fyzickej osobe na 18 mesiacov dopredu sa uzná za daňový výdavok ...

Viac...


Novela Zákona 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2016

Princíp Základný princíp v uplatňovaní osobitnej úpravy je vo vzniku daňovej povinnosti z dodania tovarov a služieb až prijatím platby za toto dodanie od svojho odberateľa. Zároveň však platiteľovi vzniká nárok na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb najskôr v tom zdaňovacom období, v ktorom uhradil za plnenie svojmu dodávateľovi. Daňová povinnosť a odpočítanie dane sa uplatní vo výške zrealizovanej platby za plnenie. Kto sa môže rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy Podľa § 68d ods. 1 Zákona ...

Viac...


Nové minimálne odvody SZČO od 1.1.2016

Sociálne poistenie 142,20 EUR Zdravotné poistenie 60,06 EUR   Nové minimálne odvody dobrovoľne poistenej osoby na dôchodkové a nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti 150,78 EUR. Nové minimálne odvody na zdravotné poistenie samoplatiteľa (osoba, ktorá nie je zamestnancom, SZČO a neplatí za ňu poistné na zdravotné poistenie štát) 60,06 EUR.

Viac...


Minimálna mzda od 1.1.2016

Suma minimálnej mzdy na rok 2016 je: 405,00 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 2,328 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

Viac...


Použitie súkromnej platobnej karty zamestnanca na nákup tovarov a služieb pre spoločnosť

Otázka použitia súkromnej karty zamestnanca, spoločníka alebo konateľa spoločnosti pri nákupe tovarov a služieb pre spoločnosť je často diskutovaná téma. V bežných situáciách by spoločnosť mala poskytnúť zamestnancovi dostatok finančných prostriedkov v hotovosti alebo prostredníctvom firemnej platobnej karty. V ojedinelých prípadoch, kedy zamestnanec nemá dostatok financií na kúpu tovarov alebo služieb a na ich nákup použije súkromnú platobnú kartu, mu môže spoločnosť tieto nákupy preplatiť. Musí byť ale preukázateľ...

Viac...


Sociálna poisťovňa predlžuje termín splatnosti júlových odvodov SZČO (živnostníkov)

Z dôvodu technických problémov Finančnej správy SR pri exporte údajov do Sociálnej poisťovne, Sociálna poisťovňa dočasne pozastavila zasielanie oznámení samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) o ich odvodovej povinnosti, ktorú majú od 1. júla 2015. Údaje, ktoré Sociálna poisťovňa potrebuje na výpočet odvodovej povinnosti živnostníkov, dostane v priebehu dnešného dňa. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) preto nemusia zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne v pôvodnom termíne 10. augusta 2015. Sociálna poisťovňa predlž...

Viac...


Daňový bonus vs. SŠ a VŠ

Daňový bonus vs. SŠ a VŠ Podľa § 33 ods. 2 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov má daňovník nárok na daňový bonus na vyživované dieťa a to na vlastné, osvojené alebo dieťa druhého z manželov, ak sa považuje za nezaopatrené. Kto sa považuje za nezaopatrené dieťa: dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, ale najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku a zároveň sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom Čo znamená sústavná príprava dieťaťa na povolanie: organizuje sa na strednej škole dennou formou ...

Viac...