Zdaňovanie príjmu z prenájmu pri podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti

Podľa § 6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené v ods. 1 a v §5, sú príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Poznáme niekoľko typov vlastníctva nehnuteľnosti: • Výlučné vlastníctvo nehnuteľnosti /nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve daňovníka/ • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov • Podielové spoluvlastníctvo Pri podielovom spoluvlastníctve vlastnia nehnuteľnosť viacerí ...

Viac...


Výdavky pri príjme z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 Zákona o dani z príjmov

Podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa do základu dane zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Výdavky, ktoré je možné uplatniť pri príjmoch z  predaja nehnuteľnosti sú vymedzené v § 8 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Predmetné výdavky sa uplatňujú v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti a v závislosti od účelu, na aký bola nehnuteľnosť používaná. Podľa § 8 ods. 5 písm. f) sa za daňový výdavok pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti, ktorú daňovník ...

Viac...


Doplnenie prílohy č. 1 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP o nové služby

 S účinnosťou od 1.1.2015 boli doplnené do prílohy č. 1 zákona č. 289/2008 Z.z. nové služby, pri ktorých vzniká podnikateľom povinnosť používať ERP alebo VRP. Podnikateľ, ktorý poskytuje tieto služby, nemusí začať používať ERP od 1.1.2015, ale najneskôr až od 1.4.2015. Zároveň sa môže rozhodnúť, či bude od 1.4.2015 používať ERP alebo VRP, vzhľadom na to, že ustanovenia týkajúce sa VRP nadobudnú účinnosť až 1.4.2015.   NOVOZAVEDENÉ SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ ...

Viac...


Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 Zákona 595/2003 Z.z.

Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZoDP) a ktorá v súvislosti s týmito príjmami uplatňuje preukázateľne vynaložené daňové výdavky, sa sama rozhoduje či prenajímanú nehnuteľnosť: - zaradí do svojho obchodného majetku [§ 2 písm. m) ZoDP], t. j. bude o nej účtovať alebo ju bude evidovať v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZoDP, alebo - nezaradí do svojho obchodného majetku, t. j. nebude o nej účtovať alebo nebude ju viesť v evidencii podľa ...

Viac...


Používanie vlastného osobného motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku

Ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku, môže uplatniť výdavky (náklady) na spotrebované pohonné hmoty podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov a môže si vybrať jeden z 3 spôsobov preukazovania spotreby PHL:   Preukazovanie spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase nákupu PHL prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby PHL sa vychádza z počtu najazdených ...

Viac...


Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daň zaplatiť. Daňovník si môže lehotu na jeho podanie predĺžiť na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, najviac o tri celé kalendárne mesiace, resp. ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov. V oznámení ...

Viac...