Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky http://www.sinersa.sk (ďalej len “Internetová stránka“) je spoločnosť SINERSA, s.r.o. so sídlom Hálova 18, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 97839/B

Všetky materiály, dokumenty, obrázky, texty a iné priamo či nepriamo súvisiace práva (ďalej len “Dokumenty“) na Internetovej stránke sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami. Kopírovanie, sťahovanie, publikovanie, rozširovanie, napodobňovanie alebo akékoľvek komerčné použitie Dokumentov Internetovej stránky alebo jej častí je zakázané bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu spoločnosti SINERSA, s.r.o.

Spoločnosť SINERSA, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a upraviť obsah Internetovej stránky a ukončiť prevádzku Internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť SINERSA, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty spojené so vstupom a použitím Internetovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje.

Odkazy na stránky, ktoré sa nachádzajú na Internetovej stránke vedú k internetovým stránkam, ktoré spoločnosť SINERSA, s.r.o. nekontroluje a preto nie je zodpovedná za obsah a funkčnosť týchto internetových stránok. Odkazy na stránky sú poskytované v dobrej viere a umiestnenie linky neznamená súhlas spoločnosti SINERSA, s.r.o. s jej obsahom.
Tieto Právne informácie môže spoločnosť SINERSA, s.r.o. pozmeniť, upraviť alebo inak zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Kontaktné údaje:
SINERSA s.r.o., Hálova 18, 851 01 Bratislava
Telefón: 0905 589 463
IČO: 47 687 533
Email: info@nullsinersa.sk