5 results for tag: dane


Odloženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 do 30.6.2016

Daňové priznanie k dani z príjmov podáva daňovník do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, tzn. za rok 2015 do 31.3.2016. Ak daňovník z nejakého dôvodu nemôže podať daňové priznanie do tohto termínu, môže si svoju povinnosť podať daňové priznanie odložiť o tri kalendárne mesiace, tzn. do 30.6.2016. Ak sú súčasťou príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraniční, daňovník si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o šesť kalendárnych mesiacov, tzn. do 30.9.2016. Svoje rozhodnutie o predĺžení lehoty na podanie daňového ...

Do 15.2.2016 môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane

Každý zamestnanec s príjmami zo závislej činnosti (§5 ZDP), ktorého príjem za rok 2015 presiahol výšku 1901,67 EUR, si musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť a to podaním daňového priznania k dani z príjmov FO alebo požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Ak sa zamestnanec rozhodne, že požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, musí tak urobiť do 15.2.2016. Do tohto termínu je povinný k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania predložiť všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre správne vyčíslenie jeho daňovej povinnosti. Zamestnanec ...

Ktoré výdavky ovplyvnia základ dane až po zaplatení?

Novela Zákona o dani z príjmov (595/2003 Z.z.) účinná od 1.1.2015 rozšírila okruh výdavkov, ktoré ovplyvnia základ dane (znížia zisk, alebo zvýšia stratu) až po zaplatení. Medzi tie najčastejšie patria napr.: Nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku (napr. nájomné za priestory alebo automobily) uhrádzané fyzickej aj právnickej osobe. Nájomné uhradené fyzickej osobe najviac do výšky za príslušné zdaňovacie obdobie (napr. 1.1.2015 uhradené nájomné fyzickej osobe na 18 mesiacov dopredu sa uzná za daňový výdavok najviac vo výške 12 mesiacov prislúchajúcich na rok 2015)  Výdavky na rôzne ...

Novela Zákona 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2016

Princíp Základný princíp v uplatňovaní osobitnej úpravy je vo vzniku daňovej povinnosti z dodania tovarov a služieb až prijatím platby za toto dodanie od svojho odberateľa. Zároveň však platiteľovi vzniká nárok na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb najskôr v tom zdaňovacom období, v ktorom uhradil za plnenie svojmu dodávateľovi. Daňová povinnosť a odpočítanie dane sa uplatní vo výške zrealizovanej platby za plnenie. Kto sa môže rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy Podľa § 68d ods. 1 Zákona o DPH sa platiteľ môže rozhodnúť pre osobitnú úpravu ak splní nasledovné ...

Použitie súkromnej platobnej karty zamestnanca na nákup tovarov a služieb pre spoločnosť

Otázka použitia súkromnej karty zamestnanca, spoločníka alebo konateľa spoločnosti pri nákupe tovarov a služieb pre spoločnosť je často diskutovaná téma. V bežných situáciách by spoločnosť mala poskytnúť zamestnancovi dostatok finančných prostriedkov v hotovosti alebo prostredníctvom firemnej platobnej karty. V ojedinelých prípadoch, kedy zamestnanec nemá dostatok financií na kúpu tovarov alebo služieb a na ich nákup použije súkromnú platobnú kartu, mu môže spoločnosť tieto nákupy preplatiť. Musí byť ale preukázateľné, že tovary alebo služby v skutočnosti kupuje spoločnosť. Pokiaľ ...