Spoločnosť SINERSA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Blog

Daňový bonus vs. SŠ a VŠ

Podľa § 33 ods. 2 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov má daňovník nárok na daňový bonus na vyživované dieťa a to na vlastné, osvojené alebo dieťa druhého z manželov, ak sa považuje za nezaopatrené.

Kto sa považuje za nezaopatrené dieťa:

  • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, ale najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku a zároveň
  • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom

Čo znamená sústavná príprava dieťaťa na povolanie:

  • organizuje sa na strednej škole dennou formou alebo
  • uskutočňuje sa na vysokej škole dennou formou

Kedy začína a končí sústavná príprava dieťaťa na povolanie:

  • na strednej škole sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy.
  • na vysokej škole začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia. Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na také vysokoškolské štúdium. Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka.

 Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie:

  • bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
  • od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
  • po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie sú aj opakované ročníky štúdia.

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie nie je obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo.

Zhrnutie:

Ak dieťa ukončilo štúdium na strednej škole v roku 2015, za vyživované sa považuje najdlhšie do konca tohto školského roka, t.j. do 31.8.2015 bez ohľadu na to, či bude evidované na úrade práce, zamestnané alebo bude „prázdninovať“.

Ak dieťa ukončilo štúdium na strednej škole a bude pokračovať v štúdiu na vysokej škole, daňovník má nárok na daňový bonus počas celého kalendárneho roka bez prerušenia za predpokladu, že doloží potvrdenie o návšteve vysokej školy.

Ak dieťa ukončilo štúdium na vysokej škole, nárok na daňový bonus trvá do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie však do konca akademického roka, v ktorom malo byť štúdium skončené.

Ak dieťa ukončí štúdium I. stupňa VŠ v júni 2015 a nebude pokračovať v štúdiu II. stupňa VŠ, nárok na daňový bonus vznikne len do júna 2015. Ak bude mať preložené bakalárske skúšky na september 2015, nárok na daňový bonus bude do 31.8.2015.

Ak dieťa po skončení II. stupňa VŠ nastupuje na doktorandské štúdium, nárok na daňový bonus nevzniká, nakoľko sa doktorandské štúdium nepovažuje za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie.

Zoznam článkov

1 2 >