Spoločnosť SINERSA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Blog

Používanie vlastného osobného motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku

Ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku, môže uplatniť výdavky (náklady) na spotrebované pohonné hmoty podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov a môže si vybrať jeden z 3 spôsobov preukazovania spotreby PHL:

  1. Preukazovanie spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase nákupu PHL prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze

Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby PHL sa vychádza z počtu najazdených kilometrov, z ceny PHL platnej v čase jej nákupu a zo spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla.

Ak sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou, alebo sa tam neuvádza, pri stanovení spotreby PHL sa vychádza zo spotreby preukázanej buď

  • dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii alebo
  • doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúcimi inú spotrebu PHL.

Upozornenie: Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby PHL je daňovník povinný viesť knihu jázd, výdavky na nákup PHL zaúčtovať v účtovníctve daňovníka alebo v evidencii vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov a spotrebu PHL preukázať osvedčením o evidencii vozidla, technickým preukazom, dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa zákona o metrológii, alebo písomnou informáciou výrobcu alebo predajcu preukazujúcu inú spotrebu PHL.

  1. Preukazovanie spotreby PHL na základe dokladov o nákupe PHL, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla

Tento spôsob preukazovania spotreby PHL môže použiť daňovník iba v prípade, že vozidlo je vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla, ktorá zaznamenáva všetky vykonané jazdy a zároveň aj spotrebu pohonných hmôt.

Upozornenie: Ak jednotka satelitného sledovania pohybu vozidla nesleduje aj spotrebu PHL, daňovník nemôže použiť tento spôsob preukazovania spotreby PHL.

  1. Uplatnenie výdavkov na spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok primeraného počtu najazdených kilometrov

Pri uplatnení paušálnych výdavkov na spotrebu PHL sa vychádza

  • z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a
  • z počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia vozidla.

Upozornenie: Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov na spotrebu PHL daňovník nie je povinný viesť knihu jázd, ale je povinný preukázať stav tachometra vozidla na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia, ako aj nákup PHL dokladmi o ich nákupe zaúčtovanými v účtovníctve daňovníka.

Ak daňovník využíva v rámci podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti vlastné osobné motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku, môže do daňových výdavkov uplatňovať okrem uvedených výdavkov na spotrebu pohonných látok aj výdavky vynaložené na obstaranie vozidla (formou odpisovania majetku), výdavky na opravy a údržbu, na poistenie vozidla (zákonné aj havarijné), daň z motorových vozidiel, diaľničné poplatky, poplatky za parkovanie a pod. Tieto výdavky môže do daňových výdavkov zahrňovať v plnej preukázanej výške aj pri uplatnení paušálnych výdavkov na spotrebu PHL, ak je vozidlo používané výlučne na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Ak je však vozidlo používané na zabezpečenie zdaniteľného príjmu iba sčasti a sčasti je používané aj na súkromné účely, potom sa do daňových výdavkov zahŕňa iba pomerná časť odpisov zodpovedajúca pomeru použitia vozidla v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou. Rovnakým pomerom sa do daňových výdavkov uplatňujú aj ostatné výdavky súvisiace s predmetným vozidlom vrátane výdavkov na spotrebu PHL.

Zoznam článkov

1 2 >