Spoločnosť SINERSA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Blog

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 Zákona 595/2003 Z.z.

Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZoDP) a ktorá v súvislosti s týmito príjmami uplatňuje preukázateľne vynaložené daňové výdavky, sa sama rozhoduje či prenajímanú nehnuteľnosť:
zaradí do svojho obchodného majetku [§ 2 písm. m) ZoDP], t. j. bude o nej účtovať
alebo ju bude evidovať v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZoDP, alebo
nezaradí do svojho obchodného majetku, t. j. nebude o nej účtovať alebo nebude ju viesť v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZoDP.

Postup, pre ktorý sa daňovník rozhodne, má vplyv na uplatnenie:

– výdavkov vynaložených na príjmy z prenájmu nehnuteľností, a tiež
– oslobodenia od dane (§ 9 ZoDP) v prípade príjmu z predaja pôvodne prenajímanej nehnuteľnosti.

Ak má daňovník prenajímanú nehnuteľnosť v príslušnom zdaňovacom období zaradenú vo svojom obchodnom majetku, t. j. ak o nehnuteľnosti účtuje v knihe dlhodobého hmotného majetku (v prípade účtovania v sústave JÚ) alebo o nehnuteľnosti účtuje ako o dlhodobom hmotnom majetku v účtovej triede 0 (v prípade účtovania v sústave PÚ), alebo ak nehnuteľnosť eviduje v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 ZoDP, potom si v súlade s podmienkami ustanovenými v ZoDP môže do daňových výdavkov uplatňovať:

– výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
– výdavky na jej technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom),
– výdavky na jej opravy a udržiavanie a
– iné súvisiace výdavky spojené s používaním prenajímanej nehnuteľnosti.

Inými súvisiacimi výdavkami vynaloženými na dosiahnutie príjmov z prenájmu nehnuteľností, o ktorej prenajímateľ účtuje alebo ju eviduje podľa § 6 ods. 11 ZoDP, sú výdavky na riadnu prevádzku, napr. výdavky na elektrinu, plyn, vodu, t. j. výdavky na energie. Ďalej sú to výdavky, ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov [§ 19 ods. 2 písm. a) ZoDP], napr. výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, daň z nehnuteľností [§ 19 ods. 3 písm. j) ZoDP], úroky z úverov a pôžičiek, ktoré si daňovník zobral na nákup prenajímanej nehnuteľnosti /v úverovej zmluve musí byť stanovený účel – obstaranie nehnuteľnosti/, poistenie prenajímanej nehnuteľnosti.

Ak daňovník nemá prenajímanú nehnuteľnosť v príslušnom zdaňovacom období zaradenú vo svojom obchodnom majetku [§ 2 písm. m) ZoDP], t. j. o nej neúčtuje ani ju neeviduje v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP, potom výdavky spojené s obstaraním prenajímanej nehnuteľnosti, výdavky spojené s jej opravou alebo technickým zhodnotením, sú v súlade s § 21 ods. 1 písm. i) ZoDP výdavkami na osobnú potrebu daňovníka, ktoré súvisia s využívaním jeho osobného majetku. Daňovník si takto vynaložené výdavky môže uplatniť ako výdavky na dosiahnutie zdaniteľného príjmu pri predaji predmetnej nehnuteľnosti. Do daňových výdavkov si v takomto prípade daňovník môže uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby.Do daňových výdavkov nemôže v takomto prípade zahrnúť ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti a ani daň z nehnuteľností uhrádzanú mestu, alebo obci. I tieto výdavky sa posudzujú ako výdavky na osobnú potrebu daňovníka, ako výdavky spojené s osobným majetkom daňovníka..

Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti energiami sa rozumejú dodávka

– elektrickej energie,
– tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody,
– pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť,
– plynu.

Ostatnými službami súvisiacimi s prenájmom nehnuteľnosti sú najmä

– odvádzanie odpadovej vody z domácností,
– osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome,
– používanie výťahu a domovej práčovne,
– kontrola a čistenie komínov,
– odvoz popola, smetí a splaškov,
– čistenie žúmp,
– vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou.

Zoznam článkov

1 2 >